Stadgar

Stadgar för Telub Veteranklubb

 

Fastställda vid årsmöte 2015-02-03

 

 

§ 1 Namn och säte

Klubbens namn är Telub Veteranklubb. Klubben har sitt säte i Växjö.

 

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

Telub Veteranklubb har som ändamål att under kamratliga och trivsamma former

 

• erbjuda en mötesplats för personer som helt eller till del lämnat sin anställning i AB Teleunderhåll, Telub AB eller något av de olika bolag som med ursprung i Telub AB bildats för eller tagit över delar av Telub AB verksamhet

 

• främja goda kontakter mellan medlemmarna och de bolag som vid varje tidpunkt ansvarar för Telub AB tidigare verksamheter så att den känsla av tillhörighet till ”Telubfamiljen” som många upplever efter en lång anställning ska få en naturlig fortsättning efter pensioneringen

 

Klubben ska vara partipolitiskt obunden. Verksamheten ska bedrivas fristående från centrala pensionärsorganisationer.

 

 

§ 3 Medlemsskap

Alla heltids-, deltids-, avtals- och sjukpensionärer med tidigare anställning i Telub eller närstående bolag enligt ovan har rätt till medlemskap. Önskemål om inträde i eller utträde ur klubben görs muntligt eller skriftligt till klubbstyrelsen.

 

Andra före detta anställda vid Telub eller närstående företag som vill tillhöra klubben kan erhålla medlemskap efter styrelsens beslut.

 

Medlemsavgift ska erläggas enligt § 4.

 

 

§ 4 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är avsedd att täcka verksamhetens kostnader. Avgiftens storlek för nästföljande år bestäms vid ordinarie årsmöte och ska betalas in senast i april månad. Om medlem trots påminnelse inte betalat medlemsavgiften före den 1 juli äger styrelsen rätt att stryka vederbörande ur medlemsförteckningen.

 

 

§ 5 Styrelse

Klubben leds av en styrelse bestående av ordförande samt lägst fyra (4) och högst åtta (8) övriga ledamöter.

 

Ordförande väljs av årsmötet för ett verksamhetsår. Övriga styrelseledamöter väljs för två år, dock så att halva antalet ledamöter kan nyväljas varje år.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

Strävan ska vara att styrelsen är representativ för Telubs olika verksamheter, och att båda könen är representerade i styrelsen.

 

Styrelsen fördelar arbetsuppgifter och bildar de organ som den finner ändamålsenliga för klubben.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet ledamöter så begär.

 

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

 

 

§ 6 Revision

Årsmötet väljer två (2) revisorer med en mandattid på två år på så sätt att en står i tur att väljas varje år. Dessutom väljs en (1) revisorssuppleant för ett år.

 

 

§ 7 Valberedning

Årsmötet utser valberedning, som ska bestå av minst två medlemmar som väljs för ett år. Årsmötet utser sammankallande. Strävan ska vara att båda könen är representerade i valberedningen.

 

 

§8 Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret

 

 

§9 Årsmöte

Klubbens ordinarie årsmöte ska hållas under första kvartalet.

 

Kallelse till årsmötet ska sändas till medlemmarna tidigast 28 dagar före och senast 14 dagar före årsmötet.

 

Vid årsmötet ska följande behandlas:

 

•Val av ordförande för årsmötet

 

•Val av sekreterare för mötet

 

•Val av två justerare som jämte mötesordföranden justerar protokollet

 

•Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning

 

•Fastställande av dagordning för mötet

 

•Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 

•Föredragning av revisorernas berättelse

 

•Fastställande av resultat- och balansräkning

 

•Beslut i anledning av klubbens årsresultat

 

•Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

•Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår

 

•Val av klubbordförande för ett (1) år

 

•Val av styrelseledamöter

 

•Val av två revisorer jämte suppleant

 

•Val av valberedning

 

•Redovisning av klubbens ekonomiska läge samt diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

 

•Motioner och ärenden som anmälts till styrelsen

 

•Övrigt

 

•Årsmötets avslutning

 

 

§ 10 Motionsrätt

Klubbmedlem har rätt att till styrelsen lämna in förslag som ska behandlas vid klubbens årsmöte. Sådana förslag ska vara inlämnade före december månads utgång.

 

 

§ 11 Extra årsmöte

OOm minst en femtedel av medlemmarna eller minst en av revisorerna så begär ska extra årsmöte hållas. Styrelsen har rätt att på eget initiativ kalla till extra årsmöte.

 

Medlemmar eller revisorer ska i skrivelse till styrelsen ange vilka frågor som ska behandlas vid det extra årsmötet.

 

Kallelse till extra årsmöte ska skickas ut med stor skyndsamhet. Den får sändas tidigast 14 dagar före och senast 7 dagar före det extra årsmötet.

 

Endast ärenden som anges på dagordningen och som bifogas kallelsen får behandlas på det extra årsmötet.

 

 

§12 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordförande + en styrelseledamot i förening.

Kassören, eller i dennes frånvaro ordföranden, äger rätt att göra insättningar och uttag på bank- och postgiro.

 

 

§ 13 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar ska beslutas vid ordinarie eller extra årsmöte.

 

Förslag från medlem i stadgefrågor, som ska behandlas vid ordinarie årsmöte, ska vara inlämnade till styrelsen före december månads utgång.

 

Ändringsförslag ska sändas till medlemmarna tillsammans med kallelse.

 

 

§ 14 Upplösning

Om förutsättningar inte längre föreligger för klubbens verksamhet, fattas beslut om klubbens upplösning vid årsmöte. Styrelsens förslag till upplösning ska framgå av kallelsen till detta årsmöte. Beslut om upplösning måste biträdas av minst ¾ av årsmötets röstberättigade medlemmar.

 

De tillgångar som klubben vid upplösningen förfogar över ska användas så att de är till gagn för medlemmarna. Klubbstyrelsen ska redovisa förslag till disposition för årsmötets beslut.