Om klubben

Veteranklubbens bakgrund

 

I mars 1990 togs initiativ till att undersöka om det fanns intresse att bilda en veteranklubb. Syftet var att bevara kontakterna mellan personer som helt eller delvis lämnat sin anställning vid företaget och främja goda kontakter mellan medlemmarna och företaget.

 

Av de 26 veteraner som var kallade hade 16 hörsammat kallelsen och det beslutades att en veteranklubb skulle bildas med namnet ”Telub Veteranklubb i Växjö”.

 

Vår dåvarande VD Örjan Eriksson framhöll vikten av att bilda en förening för att ta hand om blivande pensionärer och på så sätt bibehålla den gemenskap som utvecklats på arbetsplatsen.

 

En interimsstyrelse bildades med Sven Granath som ordförande, Sven Nilsson som sekreterare och Henry Fridborn som kassör.

 

Konstituerande möte hölls den 29 augusti 1990. Då valdes Sven Granath till ordförande. Till ledamöter valdes Sven Nilsson, Henry Fridborn och Yngve Källstad.

 

Då företaget genom åren startat och har verksamhet på orter utanför Växjö beslutade klubben 2011 att ändra namnet till ”Telub Veteranklubb” för att även möjliggöra för pensionärer som varit anställda på företaget på andra orter att bli medlemmar.

 

Veteranklubbens verksamhet

 

Veteranklubbens verksamhet består i att arrangera klubbmöten med egna och inhyrda föredragshållare. Dessa möten kan ha både kulturell och teknisk inriktning.

 

Vi har också möten där vi träffas över en kopp kaffe och pratar Telub-minnen. Träffarna är mycket uppskattade.

 

Vi arrangerar också utflykter under vår och höst till intressanta tekniska och kulturella objekt i vår omgivning.

 

Med anledning av att vårt företag 50 års-jubilerar 2013 har Veteranklubben på uppdrag av Joakim Kruse, åtagit sig att sammanställa en krönika över de gångna åren som återspeglar företagets utveckling. Krönikan redovisar bl a många av de företag som avknoppats från företaget. I uppdraget ingår också att söka, katalogisera och arkivera ett omfattande bildmaterial som skapats under åren.

 

Verksamheten leds av en styrelse på 7 personer och adjungerar vid behov specialister för olika uppgifter.

 

Veteranklubben har för närvarande 146 medlemmar.

 

Årets verksamhet bestäms på våra upptaktsmöten som inleder vår- och hösttermin.

 AB Teleunderhåll ...

 

... så hette vårt företag från början. Under årens lopp har namnet ändrats i och med företagets expansion och utveckling. Nedan följer en historik om detta.

 

Anskaffningen av telemateriel för svenska försvaret ökade kraftigt under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Detta krävde nya underhållsresurser. En statlig utredning fann att underhållsverksamheten borde samordnas och rationaliseras och att detta skulle lösas genom en ny underhållsverkstad.

 

Staten bildade 1963, tillsammans med svensk teleindustri, AB Teleunderhåll. Staten ägde, via Förenade Fabriksverken, 51 % av aktierna och resterande del ägdes av AGA, LM Ericsson, SAAB, Svenska Philips, Standard Radio & Telefon, Arenco Electronics, Decca Navigator & Radar, Svenska Siemens samt Svenska Radio. Som etableringsort valdes Växjö, som hade ett lämpligt läge och snabbt kunde erbjuda bostäder i tillräcklig omfattning.

 

1964 kommer verksamheten i gång och avser underhåll av robotar. En speciell robotverkstad byggs i Risinge utanför Växjö. Samma år startas en inbyggd 3-årig verkstadsskola för utbildning av telemontörer. 1964 bildas idrottsföreningen Telub IF.

 

1965 slöts ett ramavtal med försvarets myndigheter avseende översyner, reparationer och modifieringar av telemateriel, utarbetande av underhålls- och modifieringsföreskrifter och driftuppföljningar. Underhållsarbeten av radio- och fjärrskriftsmateriel påbörjas liksom civil verksamhet genom underhåll av utrustningar för numerisk styrning av verktygsmaskiner.

 

1966 invigs 11.000 kvm verkstads- och kontorslokaler av dåvarande försvarsministern Sven Andersson. Risingeverkstaden byggs till. Den verksamhet som CVA i Arboga bedriver som huvudverkstad för underhåll av robot 68 flyttas till Växjö. Detta år pågår uppbyggnad av teknisk informationsverksamhet och av serviceverksamhet för teleanläggningar inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

 

1967 har AB Teleunderhåll cirka 300 anställda. Ett avtal tecknas om det totala ansvaret för drift och underhåll av en större luftförsvarsanläggning ingående i STRIL 60-systemet. Uppdragen med tekniska publikationer ökar varför reproavdelningen och tryckerikapaciteten byggs ut.

1968 startar Regional Serviceverksamhet avseende teleunderhåll, i första hand service av kommunikationsradio.

 

1969 tecknas ett avtal som gäller tillverkning och underhåll av laboratorieutrustningar för sjukhus, bland annat utrustning för automatisk blodanalys. Under året byter AB Teleunderhåll namn till Telub AB efter att ha gått under det namnet i de flesta sammanhang redan från början.

 

1970 har företaget cirka 600 anställda. Huvuddelen av verksamheten avser beställningar från militära myndigheter. De civila beställningarna ökar dock i andel. Den regionala serviceverksamheten inriktas mot kvalificerad elektronik och datorer.

 

1971 och 1972 påbörjas verksamhet inom området elektroniska fordonsvågar och utveckling av handikapphjälpmedel.

 

1973 Verksamhetsvolymerna inom de civila aktiviteterna legotillverkning och regional service ökar. Produktutveckling inom området handikapphjälpmedel leder bland annat till en bärbar läsapparat för synskadade. Det första dotterbolaget bildas. (OY Telub AB).

 

1974 upphandlar, installerar och driftsätter vi radio-, meteorolog- och trafikledarutrustning på Växjö nya flygplats.

 

1975 utför vi åt Luftfartsverket omfattande tekniska tjänster, dokumentation och kontrollverksamhet för nya Arlanda och Landvetter. Ett avtal med ett amerikanskt företag ger ett omfattande elektroniskt vågprogram för industri och handel på den nordiska marknaden.

 

1976 introduceras ett brett program av elektroniska vågar – Den gula vågen. Den militära marknaden fördelar sig i huvudsak på områdena verkstadsbundet underhåll, tekniktjänster och teknikinformation.

 

1977 blir de civila aktieägarna utlösta eftersom Telub konkurrerar med dessa delägare. Telub ägs från årsskiftet helt av Förenade Fabriksverken. Den 31 december förvärvas vågföretaget Stathmos från Kooperativa Förbundet.

 

1978 görs en vid översyn av företagets organisation. Fem divisioner bildas: Underhåll, Teknikkonsult, Teknikinformation, Service och System.

 

1979 I juni inviger kung Carl Gustaf Telub Datacenter, där vi kan hjälpa våra kunder med analyser, systemering och programutveckling. Under året bygger vi en utbildningsanläggning för ett större utbildningsuppdrag för en libysk kund.

 

1980 startar ett nytt dotterbolag – Telub Comp – för att marknadsföra datorer av märket Syfa. I mars anländer eleverna från Libyen och utbildningen kommer igång.

 

1981 blir Libyen-projektet föremål för massmedias intresse varefter regeringen ingriper och kräver omförhandling av kontraktet. Utredningen Försvarets materielunderhåll under 1980-talet föreslår att huvudverkstadsprincipen avskaffas. Detta berör Telubs roll som huvudverkstad inom marktele- och robotmateriel.

 

1982, i januari, avbryter de libyska studenterna sin utbildning. Ett utredningsförslag presenteras avseende samordning av marktele- och robotverksamheterna mellan FFV-U och Telub. Under året tar division Teknikinformation i bruk ett datoriserat grafiskt produktionssystem där bland annat redaktörerna använder bordsdatorer med ordbehandlingsfunktioner. Teknikskolan omorganiseras och i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheter påbörjas kurser inom elektronikområdet för maskiningenjörer.

 

Vid årsskiftet 1982 – 1983 etableras FFV Elektronik AB. FFV-koncernen samlar elektronikavdelningen från FFV Underhåll och division Teknikkonsult från Telub AB i det nya bolaget. Robotverksamheten, som tidigare bedrivits inom Telub, överförs samtidigt till FFV Underhåll. Divisionerna Teknikinformation, Service och Industri samt Teknikskolan fortsätter sina verksamheter under namnet Telub, som blir dotterbolag till FFV Elektronik. Antalet anställda är nu cirka 1.100.

 

1983 förlängs avtalet ett antal år beträffande drift och underhåll av en av flygvapnets anläggningar. P g a akuta likviditetsproblem aviserar FMV neddragningar av uppdragsvolymerna. Länsarbetsnämnden aviseras om befarad driftinskränkning för högst 250 personer, vilket senare minskas till högst 100 personer. FMV:FLYGMATERIEL inför beställningsstopp.

 

1984 skapas division Utland för att samordna marknadsföring av tjänster och produkter. Servicedivisionen befäste sin ställning som Nordens ledande leverantörsoberoende organisation för underhåll och service av datorer och kringutrustningar.

 

1985 får FFV Elektronik-koncernen tillgång till en rikstäckande organisation för försäljning av datorer och datorsystem genom etableringen av FFV Owell AB. Affärsenheten Vågar och vägningssystem blir ett eget bolag, Telub Vägning AB. För division Teknikinformation är verkstadshandböcker och produktkataloger ett nytt tillväxtområde. De första stegen har tagits mot en ny generation av produktionssystem med digital behandling även av bilder. Utbildning i teknikinformation, den första i Sverige, genomförs vid Högskolan i Växjö med specialiststöd från Telub Teknikinformation.

 

1986 etableras FFV Telub AB. Den sammanfattande benämningen på FFV Telub AB med dotterbolag är Telubgruppen, där FFV Elektronik är den största enheten. Den stora efterfrågan på bolagets tjänster medför ett hundratal nyrekryteringar under året. Telub Teknikinformation tar i bruk ett nytt datoriserat produktionssystem. Detta ersätter till stor del det tidigare blott fyra år gamla.

 

1987 sker en omstrukturering och renodling av verksamheterna med koncentration till tekniska tjänster och system, teknikinformation, tredjepartsservice samt kontorsautomation och datakommunikation. I linje med detta köps aktier i Opiab-Företagen, Jet Computer, norska FFV Telub A/S, tyska Bitronic Hardware Service och engelska SPS Technical. Division Telub Teknikinformation blir aktiebolag och får namnet Telub Inforum AB. Telubgruppen har cirka 1.800 anställda.

 

1988 ändras affärsområdets största företag, FFV Elektronik AB, namn till Telub Teknik AB. Inom dataområdet räknas Telub som ett av Sveriges största dataföretag.

 

1989 ändras moderbolagets namn från FFV Telub AB till Telub AB. Telubgruppen är det sammanfattande namnet på Telub AB med dotterbolag.

 

1990 erhålls uppdrag från Comvik GSM att medverka vid uppbyggnaden av basradioplatser för det digitala mobiltelefoninätet. Under året beslöt riksdagen att ombilda affärsverket FFV till aktiebolag från och med den 1 januari 1991.

 

1991 anses Telub AB vara ett av de stora konsult- och teknikföretagen i Norden. Under året utökas verksamhetsområdena till att också omfatta flygplats-, strömförsörjnings- och specialfordonsteknik genom övertagandet av Division Ground Support från FFV Aerotech. För att profilera FFV som ett sammanhållet tjänste- och kunskapsföretag skall samtliga företag inom FFV ha FFV i företagsnamnet. I mars ändras namnet Telub AB till FFV Telub AB. Från och med juni blir FFV Telub AB ett helägt dotterbolag till Celsius Industrier AB i Göteborg, som i sin tur ägs av svenska staten.

 

1992 förvärvar Telub den högteknologiska entreprenad på teknisk utprovning av robotsystem och andra vapensystem för FMV som Swedair bedriver i Vidsel. Verksamheten kommer att bedrivas i aktiebolagsform under namnet Telub Miltest AB. Under året förvärvar Telub också aktiemajoriteten i data- och telekommunikationsföretaget Dotcom. Dotcom har ca 320 anställda på 30 orter. Genom förvärvet får Telub ett starkt fotfäste inom civil telekommunikation.

 

1993 tar Telub hand om drift och förvaltning av Landstinget Kronobergs datanät, användarstöd, teknikrådgivning m m. Telub köper Systecon (kompetensföretag inom området utveckling, upphandling och drift av tekniska system) och Försvarets mediecenter, Försvarsmedia, som producerar läromdel och teknisk information. Celsius Industrier introduceras på Stockholmsbörsen.

 

1994 köper Telubs ägare, Celsius Industrier AB, bolagen Enator och Dialog. Uppdragsvolymen från försvaret har börjat plana ut medan expansionen på andra marknader fortsätter.

 

1995 ändrar Telub Teknik AB namn till Telub AB, som med dotterbolagen Systecon och Telub Miltest utgör en affärsenhet inom Celsius Information System. Under året offentliggörs planer på att utdela aktierna i Celsius Information System AB vilket samtidigt föreslås namnändras till Enator AB. Avsikten är att under juni månad 1996 introducera bolaget på börsen.

 

1996 genomförs inom Telub AB en verksamhetsförändring som innebär att den operativa verksamheten bedrivs i ett 25-tal affärsenheter uppdelade på fyra bolag, vilka drivs i kommission till Telub AB, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Enator AB.

 

Den 1 april byter Celsius Information System till Enator. Samtidigt ändras de ingående bolagsnamnen så att alla börjar med Enator. För Telubs dotterbolag innebär det följande:

Enator Communications AB

Enator Telub AB

Enator Driftentreprenader AB

Enator Moveo AB

Enator Systecon AB

Enator Telemekanik AB

 

1997 vidgas samverkan mellan bolagen och affärsområdena inom Enator, bland annat bildas ett marknadsråd för att samordna och koordinera koncerngemensam marknadsföring och profilering. Ett inslag i marknadsföringen av den samlade Enatorkompetensen är arrangerandet på olika orter av s k Enatordagar. I Växjö bildas Marknadsgrupp Sydost.

 

1998 fortsätter vi att arrangera Enatordagar. Under dessa dagar visar vi koncernens stabilitet, samlade kompetens och storskalighet samtidigt som vi pekar på de många bolagens småföretagaranda.

 

1999 går det finska Tieto samman med Enator och bildar TietoEnator.

Senare under året meddelas att TietoEnator och Celsius har träffat ett avtal om att fusionera Celsius Aerotech och TietoEnators svenska försvarsrelaterade verksamheter. Celsius kommer att äga 57 procent och TietoEnator 43 procent. Det är Celsius Aerotech med dotterbolagen Celsius Metech och Celsius Test Systems och Enator Communications, Enator Telub, Enator Moveo, Enator Miltest, Enator Teleanläggningar, delar av Enator Driftentreprenader och Internservice som tillsammans bildar den nya koncernen. Omsättningen i den nya koncernen beräknas bli cirka 2,2 miljarder kronor och antalet anställda kommer att uppgå till cirka 2.600. Den nya koncernen bildas formellt vid årsskiftet 1999-2000 och får namnet AerotechTelub. Under 1999 lämnar Saab AB ett erbjudande om köp av samtliga aktier i Celsius AB.

 

2000 är sammanslagningen av Saab och Celsius ett faktum. Det nya AerotechTelub AB ingår nu i affärsområdet Saab Technical Support and Services och utgör där en dominerande del.

 

2001. Under hösten säljer TietoEnator sin ägarandel i AerotechTelub till Saab. AerotechTelub blir ett helägt dotterbolag till Saab.

 

2002. Kenth-Åke Jönsson blir VD för AerotechTelub AB och affärsområdeschef för Saab Technical Support and Services. AerotechTelub Information & Media AB går samman med Sörman Information AB och bildar ett nytt företag med namnet Sörman Information & Media AB. AerotechTelubs ägarandel är 25,3%.

 

2003. Celsius Test Systems blir en del av division Systemteknik. Marknadsföringen av tjänsterna inom testområdet fortsätter under varumärket Saab Test Systems, som är en bifirma till AerotechTelub AB.

 

Arkitektkopia övertar kopieringsverksamheten hos Sörman Information & Media AB och blir ny hyresgäst i fastigheten. Dan-Åke Enstedt efterträder Kenth-Åke Jönsson, som blir AerotechTelubs styrelseordförande. Kenth-Åke blir också ansvarig för andra affärsenheter inom Saab.

 

2004. Ansvaret för Combitech Systems övergår till AerotechTelub och leds på motsvarande sätt som övriga divisioner i AerotechTelub. Lars-Erik Wige blir ny för AerotechTelub då Dan-Åke Enstedt utsetts till chef för den nya affärsenheten Saab Systems. I april övertas personalmatsalen av Eurest AB, som ingår i den brittiska koncernen Compass Group. I oktober ersätts personalmatsalen av en ny och renoverad matsal i Futurum. Eurest AB driver hela Futurum Restaurang & Konferens.

 

2005. AerotechTelub AB integreras alltmer i Saab-koncernen. Under hösten diskuteras Saabs organisation i syfte att ytterligare fokusera på framtidens affärer och utnyttja företagets resurser bättre. Affärsenheter som har närbesläktad verksamhet förs samman i nya affärsenheter. Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet 2005-2006.

 

2006. Den 1 januari upphör AerotechTelub som eget bolag och namnet försvinner. Företagets verksamhet utgör basen i tre nya affärsenheter; Saab Aerotech, Saab Communication och Combitech AB. Några delar av AerotechTelub bildar också basen för några nya verksamheter i Saab Systems. Därutöver samordnas AerotechTelubs interna serviceverksamhet i Saab Support för att skapa effektivast möjliga stöd för affärer, produktion och leveranser i alla Saabs affärsenheter. Alla fem enheter finns representerade i Växjö och det totala antalet anställda uppgår till drygt 300 personer.

 

I juli outsourcas logistikverksamheten, den administrativa servicen och fastighetsdriften till Synerco. Samtidigt outsourcas receptionsverksamheten till Securitas.

 

Sammanställt av Lars Larsson

lars.larsson@saabgroup.com

 

________________________________________

13 okt 2006 Lars Larsson

 

 

 

Fördjupad information i personaltidningar

 

Fördjupad information finns i de personaltidningar (15 olika) som givits ut av de olika "Telub-företagen" under åren 1963-2005. Saab Combitech lät nämligen skanna in dessa tidningar sommaren 2013. Dessa tidningar finner du på länken http://arkiv.telub.se/

 

I Telubarkivet har dock inte extranumret av Inblicken i maj 1984 kommit med. Detta nummer är en jubileumsskrift som behandlar de första 20 åren i företagets historia. Du finner den på länken  Inblicken, Extranummer Maj 1984

Inblicken, Extranummer Maj 1984

 

 

 

Avknoppningar till "Telub-företagen"

 

IT-branschen i Växjöregionen har verkligen växt till sig mycket tack vare avknoppningar från Telub. Det har gjorts en studie i vilka företag som kan anses emanera från "Telub-företagen". Se länken Telub-trädet